Hazudnak mindennel kapcsolatban, hogy elfedjék a bűneiket, vagy előmozdítsák bűnös vágyaikat; hogy megvédjék magukat, hogy a hatalomban és a pénzben gazdagodjanak

A pokol tele van hazugokkal és a mennyországban pedig olyan hazugok vannak, akik megbocsátást nyertek.

5

John MacArthur – 2021. 04. 10.

Mint tudjátok, az Efézusi levelet tanulmányozzuk, ezt ma reggel is folytatjuk, így lapozzunk az Efézus 4. fejezetéhez, miközben egy kicsit emlékeztetlek benneteket arra, hogy miről szól ez a levél. Ez valójában az átváltozásról szól. Az átváltozásról szól.

A 2. fejezetben ezt olvassuk: „Ti holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik; akik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is: De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett, minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, (kegyelemből tartattatok meg!) és együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban: Hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, a melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.” Ebben a tíz versben leírja azt a drámai, állandó, örökkévaló, átfogó átalakulást, amelyet a megváltás okoz az ember életében.

Az ötödik fejezetben is van egy szakasz, amelyik ezzel az átalakulással foglalkozik, Efézus 5.5-től: „Mert azt jól tudjátok, hogy egy paráznának is, vagy tisztátalannak, vagy fösvénynek, ki bálványimádó, nincs öröksége a Krisztusnak és Istennek országában. Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel; mert ezekért jő az Isten haragja a hitetlenség fiaira. Annakokáért ne legyetek részesei ezeknek; Mert valátok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban: mint világosságnak fiai úgy járjatok.” Ez az átváltozás örökre szól, örökkévaló és mindent átható. Mit jelent kereszténynek lenni? Pál apostol szavaival élve a 2Korinthus 5-ben: „Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.” Pál az 1Korinthus 6-ban mindenféle bűnt felsorol, majd azt mondja: "Ilyenek voltatok pedig némelyek, de megmosattattatok.

Az üdvösség egy teljes átalakulás. Ezt hallottátok a bizonyságokban is. Vannak olyan emberek, akik úgy gondolják, hogy akkor is lehet kapcsolatod Istennel, ha nem lettél átváltoztatva. Nem, az üdvösség egy átalakulás, átváltozás; ez az újjászületés. Új ember vagy, és új emberként kell élned.

Ha igaz az, hogy Át leszel változtatva, akkor az is igaz, hogy Egy átváltozott módon kell élned. És ami igaz ránk nézve, az egyúttal elvárás is. A Szentlélek átalakító ereje által új teremtményekké válunk Krisztusban, de ez nem független a hittől; és a Szentlélek átalakító ereje által Krisztushoz hasonlóvá válunk a megszentelődésben, de ez nem független az igazságosságtól. Most Pál a 4. fejezetbe vezet minket, a csodálatos átalakulásról szóló Efézus közepén, ami arról beszél, hogy a megváltás azt jelenti, hogy nem vagy ugyanaz, új teremtés vagy.

Most elérkeztünk ahhoz a szöveghez, amelyre szeretném felhívni a figyelmeteket. Bár már a 25. vershez érkeztünk, de a 17. verstől szeretném felolvasni, mert itt ismét az átalakulás van leírva: "Ezt mondom annakokáért és bizonyságot teszek az Úrban, hogy ti többé ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok is járnak az ő elméjöknek hiábavalóságában, Kik értelmökben meghomályosodtak, elidegenültek az isteni élettől a tudatlanság miatt, mely az ő szívök keménysége miatt van bennök; Kik erkölcsi érzés nélkül, önmagukat a bujálkodásra adták, minden tisztátalanságnak nagy nyereséggel való cselekedésére. Ti pedig nem így tanultátok a Krisztust; Ha ugyan Őt megértettétek és Ő benne megtaníttattatok, úgy a mint az igazság a Jézusban: Hogy levetkezzétek ama régi élet szerint való ó embert, mely meg van romolva a csalárdság kívánságai miatt; Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint, És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.”

A megtéretlent az igazságtalanság, a szentségtelenség és a csalárdság jellemzi. Az átalakulás egy olyan embert hoz létre, aki igazságban, szentségben és igazságban teremtetett. Tehát mire eljutunk a 4. fejezet 24. verséhez - ez az utolsó vers, amit olvastam -, már megvan az átalakulás teológiája, megvan az üdvösség teológiája, megvan a megtérés teológiája. A 25. versben pedig azt olvashatjuk, hogy „Azért" És most kezdjük a levél további részét, amely ennek a megváltó igazságnak a következményeiről szól - mivel átalakultatok, így kell élnetek. Szeretném felolvasni a 25-27. verseket. Pál itt kezd bele a levél gyakorlati részébe.

Figyeljük meg azt a két bűnt, amivel kezd. „Azért" - mivel újjá lettetek szentségben és igazságban - "Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot, kiki az ő felebarátjával: mert egymásnak tagjai vagyunk. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek: a nap le ne menjen a ti haragotokon; Se pedig az ördögnek ne adjatok helyet.” A bűnök közül, amelyekkel Pál a listát kezdi érdekes, hogy az első két bűn, amelyről a keresztényeknek le kell mondaniuk - ez az, amit a „levetni" jelent: teljesen lemondani -, a hazugság és a harag. És egyébként a 27. versben kifejezetten az ördöggel hozza ezeket összefüggésbe. A hazugság és a harag a Sátán elsődleges működési technikája. Ezt onnan tudjuk, mert Jézus a János 8:44 azt mondta: "Az ördög hazug és a hazugság atyja", és "kezdettől fogva gyilkos" És az nyilvánvaló, hogy a gyűlölet végső soron gyilkosság. Még ha nem is gyilkolsz, de gyűlölsz, a szívedben akkor is gyilkos vagy. A gyűlölet és a gyilkosság pedig a harag gyümölcse. Ennek nyilvánvalónak kell lennie számunkra, mert te is, én is, mindnyájan megéltük ezt.

A két leggyakoribb, alapvető bűn a hazugság és a harag. Ez minden bukásnak a kiinduló helyzete: az ember könnyen átmegy a hazugságba és a haragba. Pontosan ezek azok a bűnkategóriák, amelyek a bukott emberi faj alapállapotát jellemzik. Ide minden bűnös könnyedén eljut, és ezt már a legkisebb gyermekekben is látjuk. Mi jellemzi a kicsiket? Hazugság és düh. Nem tart sokáig, mire belekezdenek. Valószínűleg már kétéves koruk körül megpróbálnak átverni minket. És amikor három-négy éves korukban megkérdezed őket, hogy „te voltál?” azt mondják: „nem.” Amikor annak a gyönyörű kisbabának örülsz, akkor egy született hazugot vittél haza, aki ellenséges és dühös. És aztán meglepődsz, amikor valamire nemet mondasz, mire a gyerek a földhöz veri magát és hisztizni kezd. Mi miatt alakul ki a gyűlölet és a gyilkosság?  Az útjába álltál; megzavartad abban, amit el akar érni.

A hazugság módszerével rejted el azt, hogy mi a baj veled, és a dolgok következményeit. A düh pedig az a módszer, amivel megtámadod azokat az embereket, akik a szabadságodat fenyegetik. A pszichológusok szerint a gyerekek négyéves korukra már elsajátítják a hazugság művészetét. Nem tart sokáig, mire megtanuljuk. És mert vannak, akik szerint az ő gyerekük kivétel, emlékeztetlek titeket az Zsoltárok 58:4 versére. TehátZsoltárok 58:4: „Eltértek a gonoszok fogantatásuk óta; tévelygenek a hazugok anyjok méhétől kezdve."

A gyerekeink született hazudozók. Mindannyian született hazudozók vagyunk. Ez minden bukott emberi lény alaphelyzete; és ez összhangban van azzal, hogy Sátán hazug és gyűlölködő gyilkosként működik. És mivel "az egész világ a gonosz hatalmában van," 1 János 5:19, ez megfertőzte az egész emberi fajt, és ahogy az imént idéztem nektek, már a születésünk pillanatától kezdődően. Ez az első jele az emberi romlottságnak. De amikor megtérsz, amikor újjászületsz, amikor átalakulsz, akkor igazzá és szeretetteljessé válsz. Egy dinamikus átalakulás megy végbe.

Tehát ezzel az átalakulással összhangban következik Pál útmutatása. Vissza a 25. vershez: „Azért, levetve a hazugságot," - mivel Krisztust tanultátok, 20. vers; mivel "benne tanultatok", 21. vers; mivel "az igazság Jézusban van", 21. vers; mivel magatok mögött hagytátok "korábbi életmódotokat"; mivel, 23. vers, "megújultatok elmétek lelke szerint”; mivel „felöltöztétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben" -, hagyjátok abba a hazudozást, ne hazudozzatok. Ennek pozitív oldala a 4. fejezet 15. versében köszön vissza: "az igazságot szeretetben szólni." Mi az igazság emberei vagyunk és a hazugok világában élünk. „Levetni" azt jelenti, hogy "lemondani"; egyszerűen, ez azt jelenti, hogy „levenni", mint amikor leveszed a kabátodat. Mélyebb, metaforikus értelemben azonban lemondást jelent. A hamisságról, hazugságokról történő lemondást jelent.

Nézzük meg Róma 13:12-t. Ezek azok a dolgok, amelyekről lemondasz: „Vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit.” Zsidókhoz írt levél 12:1, "félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt." Jakab 1:21" [Elvetvén azért] minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát, És itt: "Félre az álságokkal", amiből a "pszeudo"-t kapjuk - hamis; hazugság, valótlanság.

Most a hívőkhöz beszél. És rögtön ezután visszanyúl Zakariáshoz, és kölcsönveszi az ószövetségi kijelentést: "szóljatok igazságot, kiki az ő felebarátjával. Mert - így szól a Seregek Ura - vannak azok a dolgok, amelyeket meg kell tenned" Itt az első: „Szóljatok igazságot egymásnak." Ez nyilván nem valami új Zakariásnál, mert a 2Mózes 20:16 szerinti parancsolat, hogy ne tegyél hamis tanúbizonyságot, azt jelenti, hogy ne hazudj. 3Mózes 19:11 azt mondja, hogy ne hazudj. Nekünk, hívőknek pedig azt mondja, hogy ne hazudjunk, mert "egymás tagjai vagyunk." Ha hazudsz, lehetetlenné teszed Krisztus testének működését.

Elég egyszerű az analógia. Ha a végtagjaid és az idegrendszered elkezd az agyad felé rossz üzeneteket küldeni és hazudozni, ebbe igen hamar belehalsz. Azt sem élnéd túl, ha felcserélődne az üzenet, és hidegben azt az üzenetet kapná az agyad, hogy meleg van és fordítva. Belehalnál. Ha az érzékszerveid nem jól működnek, belehalsz. Ugyanez igaz az egyházra is. Mindenki számára nyilvánvalónak kellene lennie, hogy nem működhetünk egy gyülekezetként, ha az emberek hazudoznak, és ezek a hamisságok keringenek Krisztus testében. Hogyan tudnánk fenntartani a Lélek egységét a békesség kötelékében, ha hazugok hamis információkat terjesztenek és ezzel megnyomorítják a testet? Pedig ez gyakran megtörténik.

Ezek közül nem mindegyik terjed széles körben; egy részük nagyon személyes. Hazudhatsz a legintimebb kapcsolatokban is. Az egyik ilyen alapvető hazugság, amit Wyatt-től hallottál a bizonyságtételében - az 1 János 2:4: "A ki ezt mondja: Ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az." Wyatt alapvetően azt mondta a bizonyságában, hogy évekig hazudott és képmutató volt.

Az igazságnak itt kell kezdődnie. Ha azt mondod, hogy Krisztushoz tartozol, akkor ez abban fog megmutatkozni, hogy megtartod a parancsolatait, és ez azt jelenti, hogy igazat fogsz mondani. Isten fiai vagyunk; Isten gyermekei vagyunk. A Szentlélek, az igazság Lelke él bennünk. Krisztus az igazság; és Isten igaz, akkor is, ha minden ember hazug. Zsoltárok 31:6, Ézsaiás 65, "az igaz Istennek" nevezi Istent. A 86. zsoltár szerint Ő "bőséges az igazságban”. Ez Isten természete. Exodus 34, Isten bővelkedik az igazságban. Sámuel második könyve 7. fejezetében ez áll: "Te Isten vagy, és a te beszéded igazság." Tehát mi az igazság emberei vagyunk. Az egyház minek az oszlopa és alapja? - az igazságnak. Ez az egyetlen módja annak, hogy megőrizzük a Lélek egységét a békesség kötelékében: az, hogy igazságot beszélünk. A hazugságokkal nem jó üzeneteket küldünk, és ez katasztrofálisan veszélyes.

Keresztényként ismerjük az igazságot. Valójában kezdjük eggyel messzebbről. Hisszük, hogy létezik olyan dolog, hogy igazság, igaz? Elismerjük, hogy létezik az abszolút igazság. Nemcsak azt állítjuk, hogy létezik az abszolút igazság, hanem azt is tudjuk, hogy mi az abszolút igazság, mert a Szentírás lapjain az van kinyilatkoztatva. Tehát mi az igazság emberei vagyunk. De még az igazság népeként is folyamatosan harcolnunk kell azon hazugok ellen, akik beszivárogtak az igazság oszlopába és alapjába, az egyházba. És tudjátok, áldozatul eshetünk ezeknek a dolgoknak, mert megmaradt a hústestünk, és ez vonzódik a csaláshoz, a hazugsághoz, a haraghoz, és a gyűlölethez. Még mindig ott van, mert a bűn még mindig itt van a testünkben. Tehát a hazugok, a dühösek, azok, akik kárt akarnak okozni és ártani szeretnének meghallgatásra találnak, mert van valami a testünkben, ami a csalás és a rombolás felé húz bennünket. Ez része a megmaradt hústestünknek.

És ehhez tegyük még hozzá azt, hogy egyetlen civilizáció sem élt át még annyi hazugságot és nem volt még annyi hazug, mint manapság. Az emberiség történelmének nagy részében csak olyan hazugságokkal találkoztál, amit valaki mondott neked. Aztán valaki feltalálta a nyomdát, és így találkozhattunk a mások által mondott hazugságokkal is. Aztán valaki feltalálta a telefont, és olyanoktól is hallhattunk hazugságokat, akik a közelünkben sem voltak. És aztán jött a csodálatos internet, amelyik az emberi felfogóképeséget meghaladó hazugságrobbanást hozott létre. Nincs még egy nemzedék, amelyik több hazugságnak és több hazugnak lett volna kitéve, mint a miénk, és a mi bukott hústestünk ennek van kitéve. Még mindig megvan bennünk ez a gyengeség, és a hatalmas mennyiségű hazugság megtalál minket. Nem te találod meg őket, hanem ők találnak meg téged. Ha van telefonod, megtalálnak; folyamatosan megtalálnak. Ha bekapcsolod a rádiót, megtalálnak. Ha bekapcsolod a televíziót, megtalálnak.

Mindenki hazudik néha, a legtöbb ember szinte állandóan hazudik. Az emberek mindenről hazudnak. Hazudnak olyan dolgokról, amelyekről nem is gondolnánk, hogy hazudniuk kellene; és hazudnak olyan dolgokról, amelyek nyilvánvalóan nem igazak. Folyton az a nagy hazugság jár az eszembe, hogy férfiként valaki azt hiszi, hogy nővé változtathatja magát. Miféle őrültség ez? Ha ezt elhiszed, akkor olyan szinten vagy, mint amikor valaki azt hiszi magáról, hogy ő burgonyacsipsz. Ha ezen a szinten vagy, akkor akármit elhiszel.

És aztán nézem ezeket a gyerekeket. És van egy egész társadalom, amelynek az élén az Egyesült Államok elnöke áll, aki olyan törvényeket akar hozni, hogy ezeket a gyerekeket meg ivartalanítani lehessen. Megcsonkítani? Ó, igen. Azt mondta, csonkítsák meg őket, hogy azzá válhassanak, aminek Isten szánta őket. Megcsonkítani Isten kedvéért - ezt akarja mondani? Ennél mocskosabb dolgot még életemben nem hallottam. Jobb, ha vigyázol, amikor Istent is belerángatod a perverzióidba. De az emberek elhiszik a hazugságot, és ha mondasz valamit arról, hogy a transzneműség a hazugság, elveszítheted a munkádat, kirúghatnak az iskolából, vagy törölnek. Az igazságtól való félelem bizonyítja azt, milyen mértékű már a hazugság.

Tehát nehéz időket élünk. Tetőtől talpig óriási hazugságok sokasága, olyan hazugságok, amelyeket helyből vissza kellene utasítani, hacsak nem romlott el az agyad, mint ami a Róma 1 szerint történik, akkor mikor Isten egy nemzetet ítélet alá von. Nézzük meg Róma 3:10-től: „nincs egy igaz sem; nincs, aki megértse, nincs, aki keresse Istent. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek; nincs, aki jót cselekedjék, nincs egy sem. Nyitott sír a torkuk; nyelvükkel álnokságot szólnak;” Ez a bűn leírása, és az első bűn, amit konkrétan megemlítünk, a hazugság, mert a bűnösség alapállapota. Ez az bűnösök természetes helye. Miért? Az önfenntartás érdekében, valamint azért, hogy haragból és gyűlöletből kárt tegyenek és pusztítsanak.

Hallgassátok meg a 62. zsoltárt - ott csak egy verset, aztán néhány verset az 52-62:4. zsoltárból: "Csak arról tanácskoznak, mimódon vessék őt le méltóságából; szeretik a hazugságot;" Valaki miért támadna másra? Mert a hamisságban gyönyörködik. "Szájukkal áldanak, de belül átkoznak." Az emberek már csak ilyenek.

Az 52. zsoltár 1. versében: "Mit dicsekedel gonoszságban, oh te magabíró?" - valaki hatalommal bíró - "Az Istennek kegyelme szüntelen való!" Miért dicsekszel a gonoszsággal? "Nyelved ártalmakon elmélkedik, s olyan mint az éles olló, te álnokságnak mestere!" Igen, nem csak a hazugságaitokkal akarjátok megcsonkítani az embereket, hanem a valóságban is, „Szereted a gonoszt inkább, mint a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet, és az álnok nyelvet."

Így beszél a Szentírás a hazugokról. A Róma 1 azt mondja, hogy amikor Isten ítélet alá helyezi az embereket, akkor azok hazugságnak hisznek, ez a megromlott, megátalkodott elme. És ha a jövőbe tekintünk, 2 Thesszalonika 2:11 arról az időről beszél a jövőben, amikor a mi Urunk eljön, és ezt mondja: „És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak.” Ez nem tűnik nagy ugrásnak, ugye? Milyen nehéz Istennek becsapni mindenkit valami megtévesztő befolyással? - Hiszen már most is meg vannak tévesztve nyilvánvaló dolgok felől. És ez egyre rosszabb lesz, és a hazugságok és hazugok egyre rosszabbak lesznek, és a téveszme egyre rosszabb lesz, amíg a mi Urunk el nem jön, hogy megítélje mindezt.

Fontos, hogy az emberek megértsék, hogyan vélekedik Isten a hazugokról és a hazugságról. Hallgassátok meg Példabeszédek 12:21, "A hazug ajkak utálatosak az Úr előtt." Ha most fogjátok a konkordanciátokat, és megnézitek az utálatosság szót, és megnézitek mindazokat a dolgokat, amelyek utálatosak Isten előtt, néhány elég szörnyű dolgot - és egyik sem rosszabb, mint a hazugság.

A Példabeszédek 6. fejezetében, a Szentírás egy jól ismert részében, a 16. versben: „E hat dolgot gyűlöli az Úr, és hét dolog útálat az ő lelkének: A kevély szemek”- a büszkeség, a domináns bűn - És ennek első két kifejeződése „a hazug nyelv, és az ártatlan vért ontó kezek.” Hazudni és gyűlölni, gyűlölni olyannyira, hogy megölnél valakit - ennyire dühös tudsz lenni.

Isten gyűlöli a hazug nyelvet, és gyűlöli a gyűlöletté váló haragot, amely képes akár gyilkosságig is elmenni. És Jézus azt mondta a hegyi beszédben, hogy Máté 5:21 és 22, hogy mikor gyűlölsz a szívedben, az ugyanaz, mintha gyilkolnál. Az emberek tele vannak hazugsággal, csalással, haraggal és gyűlölettel. Az egyetlen dolog, ami visszatartja őket a gyilkosságtól, a következmények. És Példabeszédek 26:28 azt mondja: "A hazug nyelv gyűlöli az általa megrontott embert." Amikor hazudsz az embereknek, akkor azért hazudsz nekik, mert gyűlölöd őket.

Ez különösen igaz a vezetőkre, és a Példabeszédek világossá teszik ezt. Hallgassátok meg Példabeszédek 29:12-t: „Amely uralkodó a hamisságnak beszédire hallgat, annak minden szolgái latrok." Ez elképesztő, nem igaz? Figyelted ezt? „Amely uralkodó a hamisságnak beszédire hallgat, annak minden szolgái latrok." Nos, ez miért van? Mert ha egy uralkodó hazug, és hazugságokra hallgat, a becsületes emberek nem vállalnak vele közösséget.   Ha tehát egy hazug ember irányít, akkor ő hazugokat gyűjt maga köré, és máris máris egy nagyszabású átverést kapunk. Egy hazug elnököt nem csak olyanok vesznek körül, akik elviselik a hazugságait, hanem olyanok, akik maguk is hazugok, és megelégszenek a hazugsággal; és ekkor szövevényes szemfényvesztés uralkodik az emberek fölött. Ezért mondja azt a Példabeszédek 17:7: "Nem illik a az előkelőhöz a hazug beszéd." Ha a felelős pozícióban hazudozó emberek vannak, akkor még több hazug veszi őket körül, és a megtévesztések szövevénye mindent elborít és elnyom.

Az elmúlt néhány évben olyan szintű hazugságnak voltunk kitéve, amiről valószínűleg a legtöbben nem feltételeztük volna, hogy valaha is megtörténhet. Ugyanakkor el is hiszik ezeket a hazugságokat. És Isten küld egy megtévesztő befolyást és így egyre több hazugságnak hisznek. Hazugok, akiket hazugságok hálója vesz körül. Sajnos, vannak olyan emberek is, akik magukat kereszténynek nevezve szövik a hazugságok hálóját. A korrupt, hazug vezető vonzza a korrupt, hazug munkatársakat.

Az Ószövetségben a hazug ajkak mindig az Isten iránti megvetés bizonyítékai - és ez fontos -. Gyűlölitek Istent, ha hazudtok, mert Isten gyűlöli a hazugságot; tehát ilyenkor Istennel szálltok szembe. Ez nem bonyolult, Isten gyűlöli a hazugságot. Ha egy jóllakott hazug vagy, akkor Istennel szállsz szembe. Ez egy utálatosság számára, és a megvetésedet fejezed ki iránta. Szólok nektek: Minden egyes általad valaha is elmondott hazugságot feljegyzett a menny.  Máté 12:36, minden szavatok fel van jegyezve az isteni jegyzőkönyvben, és minden szavatokról számot kell adni. A pokol tele van hazugokkal és a mennyországban pedig olyan hazugok vannak, akik megbocsátást nyertek.

Ha most gyermeket nevelsz, ez egy nagyon nagy kihívást jelentő időszak, mert arra kell nevelned a gyerekedet, hogy igazat mondjon. És ha valamire kiképzed őket, akkor arra tanítsd meg őket, hogy az igazat mondják. Mindig azt mondtuk a gyerekeinknek: „Az életben a legokosabb, amit tehetsz az, ha bevallod a hazugságot, mivel a hazugság mindig rosszabb következményekkel jár, mintha igazat mondasz."

És Isten így bánik velünk, igaz? "Ha megvalljuk bűneinket, Ő hűséges és igaz, és" - mit tesz?- "megbocsátja bűneinket." De ha takargatjuk a bűneinket és hazudunk, akkor csak magunkat sodorjuk veszélybe. Neveljétek gyermekeiteket az igazság kimondására; ez elengedhetetlenül fontos. Szülőként amikor hazudnak, amikor mérgesek, vond ezért felelősségre őket. 26. vers.

Mert tudniuk kell, hogy milyen súlyos következményekkel jár a hazugság. Félniük kell a hazugságtól, mert az az ember, aki nem fél a hazugság következményeitől, bármilyen bűn elkövetésére képes. Azt szeretnéd, hogy annyira féljen a gyereked hazudni, hogy ha mégis megteszi, akkor a szemedbe se merjen nézni. Amikor lehajtja a fejét, sűrűn pislog, és keresi a szavakat, meg csoszog a lábával, és te tudod, hogy hazudik; és azért hazudik, mert beindult a lelkiismerete, mivel az igazsággal edzetted azt a lelkiismeretet.

A mostani korban ára van annak, ha kimondod az igazságot. És emiatt lesz nagyrészben az egyház üldöztetése. Mert mi az igazság emberei vagyunk, és mi az igazságot fogjuk mondani; és az egyetlen dolog, amit egy hazug kultúra nem tud tolerálni, az az igazság. Mert mi valóban az ellenségei vagyunk ennek az egész hazug megtévesztő rendszernek.  Van erre egy nagyon kifejező illusztráció. Menjünk Jeremiás 5. fejezetéhez. Jeremiás 5. Bárcsak több időnk lenne, de megtesszük, amit tudunk.

Jeremiás 5. fejezetében Jeremiás a déli Júda királyságának prédikál, és elmondja nekik, hogy Kr.e. 586-ban a babilóni ítélete következik, fogság. Az ötödik fejezetben a bűnük súlyosságáról van szó, arról az okról, hogy miért fognak megítéltetni, ezért szeretném, ha felfigyelnétek erre. 1. vers: „Járjátok el Jeruzsálem utczáit," - így szól az Úr Jeremiáshoz: „Járjátok el Jeruzsálem utczáit, és nézzétek csak és tudjátok meg és tudakozzátok meg annak piaczain, ha találtok-é egy embert; ha van-é valaki, a ki igazán cselekszik, hűségre törekszik, és én megbocsátok néki!” Csodálatos. "Csak találj nekem egyetlen igazmondó embert Jeruzsálemben, egyetlen embert, aki nem hazug és nem csaló, és én megkegyelmezek neki"

2. vers: "Bár azt mondják: 'Amíg az Úr él'" - az Úrról beszélnek; Istenről beszélnek; vallásosnak akarnak látszani, persze. Még ha azt mondják is: Él az Úr!” - és hazudnak - „bizony hamisan esküsznek!” Uram, nem az igazságot keresik-e szemeid? „Megverted őket," - ez korábbi isteni ítéletekre megy vissza - " Megverted őket, de nem bánkódtak; tönkre tetted őket, de nem akarják felvenni a dorgálást; orczáikat keményebbekké tetted a kősziklánál; nem akartak megtérni." - elutasítottak mindent, amit tettél, és csak hazudtak tovább. És most nincs olyan ember, aki igazat mondana.

"Én pedig ezt mondom vala: Bizony szerencsétlenek ezek; bolondok, mert nem ismerik az Úrnak útját, Istenöknek rendeletét!" A nélkülöző emberek a hazugok, és "ők bolondok, mert nem ismerik az Úr útját... [és nem ismerik] Istenük rendeletét" De - mondja - "Elmegyek azért a főemberekhez, és beszélek velök; hiszen ők ismerik az Úrnak útját, Istenök rendeletét." - "Elmegyek azokhoz, akik megértik az Írásból Isten kijelentését." - "Ámde ők törték össze egyetemlegesen az igát, és tépték le a köteleket!" Ők is csak egy rakás hazug. "Ezért" - az ítélet három ragadozó vadállat formájában érkezik: "az erdő oroszlánja megöli őket, a puszták farkasa elpusztítja őket, [és] egy leopárd ólálkodik városaik körül. Aki kijön azokból, mind szétszaggattatik; mert megsokasodtak az ő bűneik, és elhatalmasodtak az ő hitszegéseik.”

"Miért kellene megbocsátanom neked? Fiaid elhagytak engem, és azokra esküsznek, a kik nem istenek; noha jól tartottam őket, mégis paráználkodtak és tolongtak a parázna házába. Mint a hizlalt lovak, viczkándozókká lettek; kiki az ő felebarátjának feleségére nyerít. Avagy ne büntessem-é meg az ilyeneket, mondja az Úr, és az e féle népen, mint ez, ne álljon-é bosszút az én lelkem? Menjetek fel az ő kerítéseire és rontsátok, de ne tegyétek semmivé egészen! Távolítsátok el az ágait, mert nem az Úréi azok! Mert igen hűtelenné lett hozzám az Izráel háza és a Júda háza, azt mondja az Úr! Megtagadták az Urat, és azt mondták: Nincsen ő, és nem jöhet reánk veszedelem: sem fegyvert, sem éhséget nem látunk!” Ez a "szerencsétlenség nem fog ránk szakadni ... nem fogunk kardot vagy éhínséget látni". "Nem, nem. Urunk."

 Hogy értitek azt hogy "Urunk"?

 A 19. versben így beszélnek: "Miért tette ezt a mi Urunk, a mi Istenünk?" - nézzük ezt a személyes névmást: "a mi Istenünk"; vagyis az általunk kreált isten; ez az "isten" a tükörből ránk tekintő isten, igaz? Amikor a tükörbe néznek, istent látnak. "A mi Istenünk, akit mi kreáltunk, az az isten, soha nem tenné ezt velünk. Ó, a mi Istenünk soha nem büntetne meg egy nemzetet a gyermekek megcsonkítása, a magzatok méhben lemészárlása meg minden igaz dolog elpusztítására törekvése miatt. Az az isten, akit mi találtunk ki, sosem tenne ilyet.”

A 14. vers: az Úr mondja: „ímé tűzzé teszem az én igémet a te szádban, ezt a népet pedig fákká, hogy megemészsze őket!” Lehet, hogy azt hiszed, Isten a te oldaladon áll, amikor káromlod Őt, és gyaláde tévedsz, amikor bűnrészessé akarod tenni a gusztustalan bűneidben, de nem így van. Pedig az emberek ezt teszik. Aztán azt mondják: "Hé, nyugi, a mi Istenünk ezt nem bánja.”

A tévében egy presbiteriánus szószéken egy nő látszólag Istenhez imádkozott, és köszönetet mondott az egyházban lévő transzgender emberekért. A pulpitusnál imádkozott.  Mit gondolsz, te melyik istenhez imádkozol? Ahhoz, akit a tükörben látsz, ahhoz az istenhez.

Emlékeztetni akarlak titeket, hogy az igazságra kell nevelnetek a gyermekeiteket, különben belefulladnak a hazugságok tengerébe. És ha nem fékezi őket az általad beléjük plántált félelem a  következményektől, ha nem éreznek erős lelkiismeret-furdalást, sőt félelmet az igaz és élő Istentől, akkor saját maguk is hajlamosabbak lesznek a kultúránkat meghatározó hazugságokra, és nehezükre esik majd kimondani az igazságot, hiszen ez komoly következményekkel jár majd. Az igazságra neveljétek a gyermekeket.

A fejezet végéhez közeledve még sok minden van benne. Az Úr ismételten kitér a hazugságaikra. 26. vers: "Mert gonosz emberek találhatók népem között, leselkednek, mint a lesben álló madarászok; csapdát állítanak, embereket fognak. Mint a madarakkal teli kalitka, úgy tele van a házuk álnoksággal; [és] a csalás által lesznek nagyok és gazdagok". Úgy tűnik, hogy a legnagyobb csalók ebben a kultúrában a hatalommal és a pénzzel rendelkező emberek, nem igaz? "Meghíztak, megfényesedtek; ... a gonoszság cselekedeteiben jeleskednek ...” „Hát ezeket ne büntessem-é meg?" - 29. vers - "így szól az Úr: Ilyen népen, mint ez, ne álljak bosszút magamért?"

És a vallási vezetők sem segítenek. 30. vers: "Borzadalmas és rettenetes dolgok történnek e földön: a próféták hamisan prófétálnak, és a papok saját hatalmukból uralkodnak, és az én népem így szereti ezt! De mit cselekesznek majd utoljára?!" Jegyezd meg: Istentelen hazugságok rendszerében éltek, amelynek a végén egy szörnyű valóság vár rátok. Azt mondod: „Na, és mi a vége? Menjünk a végére, és nézzük meg a Jelenések könyve 21. fejezetét, a Szentírásnak ezt a gyönyörű szakaszát, amely bepillantást enged a mennyországba.

De jól figyeljetek, Jelenések 21:8, "A gyáváknak pedig és hitetleneknek és utálatosoknak és gyilkosoknak és erkölcsteleneknek és varázslóknak és bálványimádóknak és minden hazugnak, az ő részük abban a tóban lesz, amely tűzzel és kénkővel ég, amely a második halál." Már korábban is mondtam, most újra elmondom: A pokol tele van hazugokkal a A pokol tele van hazugokkal és a mennyországban pedig olyan hazugok vannak, akik megbocsátást nyertek.

Itt azt írja, hogy nem lesznek hazugok a mennyben, mert minden hazug a pokolban lesz - mindegyik. Lenyűgöző, hogy a hazugság konkrét kérdésével a Szentírás egészen a végéig foglalkozik. Jelenések 22:14. "Boldogok, akik megmossák ruháikat, hogy joguk legyen az élet fájához, és bemehessenek a kapukon a városba" - ez a mennyei város. "Kívül vannak a kutyák és a varázslók és az erkölcstelenek és a gyilkosok és a bálványimádók" - ugyanaz a lista, mint a 21. fejezet 8. versében - "és mindenki, aki szereti és gyakorolja a hazugságot" Nem a mennyben vannak. A mennyország nem a hazugoké. A mennyország nem a hazugoké.

Ez a legékesebb bizonyítéka annak az Isten iránti gyűlöletnek, amely uralkodik a világ és a nemzet hatalmi struktúrájában: Hogy hazudnak, hazudnak. Hazudnak mindennel kapcsolatban, hogy elfedjék a bűneiket, vagy előmozdítsák bűnös vágyaikat; hogy megvédjék magukat, hogy a hatalomban és a pénzben gazdagodjanak.

És még egyszer elmondom azt, amit korábban is mondtam: Soha nem volt még olyan időszak, amelyben olyan sok hazugságban és hazugban fulladoztunk volna. Mindig is voltak hazugságok és hazudozók, mert alaphelyzetben minden ember hazudik; de soha nem kellett velük a normális kapcsolatainkon túl foglalkoznunk, úgy, hogy a világ állandóan öntené ránk az összes hazugságát. És most a világ mániákusan cenzúrázni próbálja azokat, akik kimondják az igazságot. Nem érdekes, hogy milyen igazságról van szó; lehet az igazság bármiről - igazság bármilyen személyről, igazság a COVID-ról - igazság bármiről; hazudnak. De ezt el kell nekik mondanunk; és ez egy jóindulatú figyelmeztetés: Ha hazug vagy, a pokolra kerülsz; ez ilyen egyszerű. Hacsak nem változtok át olyanná, aki az igazságot mondja, soha nem fogtok bejutni a mennyek országába; kívül lesztek, a tüzes tóban.

Legyen a hazugságod közvetlen hazugság, félrevezetésre szánt féligazság, hamis tanúzás, túlzás, dicsekvés, hízelgés, rágalmazás, hamis vádaskodás, képmutatás, csalárd viselkedés, bármilyen hazugság - ha szereted és gyakorlod a hazugságot, soha nem fogsz bejutni Isten szent mennyországába, ezt írja a Jelenések. A mennyben kizárólag megbocsátást nyert és átváltoztatott hazugok laknak.

Legyen tehát az egyház igaz, igaz? Az egyház beszéljen az igazságról. És mindig mondjunk igazat egymásnak. Mi vagyunk az igazság népe; az egyház az igazság oszlopa és alapja. Eltelt az idő, úgyhogy hajtsuk meg magunkat imára.

Uram, ezeknek az Írásoknak a világossága félreérthetetlen; nincs mentségünk. És imádkozom, hogy mindenki végezzen leltárt, és a Szentlelked ösztönzése, a Lélek meggyőződése, a lelkiismeretünk aktivizálódása által tudatosuljon bennünk, hogy az igazság emberei vagyunk-e vagy hazugok. És Uram, adj nekünk bátorságot, hogy az igazság emberei legyünk, bármi áron, tudva, hogy Te vagy az igazság Istene, Krisztus az igazság, a Szentlélek az igazság Lelke, a Szentírás az igazság, és a Te ígéreted véd minket, hogy megvéded az igazságodat és a népedet. Imádkozom, hogy segítsd a szülőket, hogy gyermekeiket az igazság szeretetére és a hazugság gyűlöletére neveljék, hogy megvédd a kicsiket ebben a generációban azoktól a hazugságoktól, amelyeket olyan helyekről hallanak, ahol sebezhetőek: a médián keresztül, az iskolai tanárok által, bármi legyen is az. Védd meg egyházadat a hazugságtól; védj meg minket, hogy mindig úgy ismerjenek meg minket, mint akik hűségesek az igazsághoz, akik szeretik az igazságot, akik az igazságot hirdetik, bármi áron.

Urunk, azt kérjük, hogy munkáld a kegyelem munkáját minden szívben - az újjászületés átalakítása vagy a megszentelődés folyamatos munkája által -, hogy mindazok lehessünk, amivé Te szeretnéd, hogy legyünk, a Te dicsőségedre; a Megváltó nevében  imádkozunk. Ámen.